ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ: આંસુની ચાદર ઓઢીને પણ આપે છે આવકાર, વાવાઝોડાંમાં પાયમાલ થયેલાં ગુજરાતીઓની માનવતા હજી જીવે છે.

Gir Somnath : તૌકતે વાવાઝોડાંએ (Tauktae Cyclone) અનેક ગામો વેરવિખેર...