સુત્રાપાડાઃ સાયકલ યાત્રા કરી ન્યાય માંગવા નિકળેલા વૃધ્ધ ખેડૂતની સાયકલ પણ ગઈ કે શું ? પોલીસ કહે છે અટક નથી…

Farmer Cycle Yatra ન્યાય ઝંખતા ખેડૂતની સાયકલ પણ ગઈ કે શું ? SutraPada, પોલીસે અરસીભાઈના કોઈ કાગળો પણ બનાવ્યા છે…