ભાગલા પાડો અને રાજકરોની નીતિ ફરી જન્મ લેતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે !

Divide And Rule in India – ભારત (India) દેશ એક...